Deklaracja dostępności strony internetowej

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony: listopad 2008

Data ostatniej istotnej aktualizacji: grudzień 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r. ; uaktualniono dnia 28.12.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności proszę kierować do osoby kontaktowej: Robert Mosur, robertmosur@lowolow.pl; tel.713892759

Ważna informacja:

Trwają prace mające na celu dostosowanie witryny szkolnej do wytycznych WCAG 2.1

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

56-100 Wołów, pl. Jana III Sobieskiego 2

tel.713892759

Adres e-mail: sekretariat@lowolow.pl

Strona internetowa szkoły: lowolow.pl

Szkoła jest jedną z jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wołowie: BIP Starostwa Powiatowego w Wołowie

Dostępność architektoniczna

  • W dwupiętrowym budynku jest niewiele dostosowań dla osób niepełnosprawnych – istnieje tylko podjazd dla wózków inwalidzkich do sali gimnastycznej na poziomie „0”
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  • Na szkolnym parkingu jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych